A-tỳ-đạt-ma Câu-xá - II - Phân Biệt Thế Gian


Tuệ Sỹ dịch và chú


 A-tỳ-đạt-ma Câu-xá - II - Phân Biệt Thế Gian

MỤC LỤC

 

Dẫn nhập

Chương I TỔNG THUYẾT VŨ TRỤ LUẬN.. 13

I. Vũ trụ luận thần thoại

1. Vũ trụ luận cổ đại

2. Ý nghĩa thần thoại

II. Vũ trụ luận Hy-lạp.

1. Vũ trụ - kosmos

2. Vũ trụ luận khoa học: Thales (k. 624–546 tr.tl)

3. Khởi nguyên vô hạn: Anaximandros (k. 610–546 tr.tl)

4. Luận chứng vũ trụ: Aristotle (384–322 tr.tl)

Chương II VŨ TRỤ LUẬN PHẬT GIÁO.. tr.63

I. Sơ kỳ vũ trụ luận.

1. Có hay không vũ trụ luận nguyên thủy.

2. Vũ trụ luận hay tiến hóa luận?.

II. Vũ trụ luận A-tì-đạt-ma.

1. Nguồn tư liệu.

2. Vũ trụ hệ.

3. Thế giới phân tầng.

Chương III NỘI DUNG PHẨM PHÂN BIỆT THẾ. tr.146

1. Ý nghĩa.

2. Khoa mục tổng quan.

3. Khoa mục theo ký sớ hán.

A-TÌ-ĐẠT-MA CÂU-XÁ

THIÊN BA - PHẨM PHÂN BIỆT THẾ GIAN

Chương Một: PHÂN LOẠI THẾ GIAN.. tr.157

Tiết 1. Thế giới môi sinh.

I. Ba giới hệ.

II. Năm định hướng.

III. Bảy thức trụ.

IV. Chín hữu tình cư

V. Bốn thức trụ. 

Tiết 2. Hình thái tồn tại

I. Bốn sinh đạo.

II. Trung hữu.

III. Bốn nhập thai

IV. Trung hữu vô ngã.

Chương Hai: NGUYÊN LÝ DUYÊN KHỞI tr.249
Tiết 1. Mười hai chi duyên khởi

I. Nhân quả ba thời

II. Thể của mười hai chi

Tiết 2. Ý chỉ duyên khởi

I. Bốn biểu thức duyên khởi

II. Thâm ý của Phật

III. Duyên khởi hạn định.

Tiết 3. Sinh tử luân chuyển.

I. Ba lớp nhân quả.

II. Luân chuyển vô cùng.

Tiết 4. Duyên khởi và duyên dĩ sinh.

I. Duyên dĩ sinh.

II. Duyên sinh nhân quả.

Tiết 5. Phân tích ngữ nguyên.

I. Kinh bộ thích nghĩa.

II. Thất-lị-la-đa.

Tiết 6. Mô thức duyên khởi

I. Quan điểm hữu bộ.

II. Quan điểm kinh bộ.

III. Quan điểm của Thế Thân.

Tiết 7. Ý nghĩa các chi

I. Vô minh.

II. Danh sắc.

III. Xúc.

IV. Thọ.

V. Các chi còn lại

Tiết 8. Duyên khởi thí dụ.

I. Phiền não.

II. Nghiệp.

III. Sự.

Chương Ba: ĐỜI SỐNG CỦA HỮU TÌNH.. tr.341

I. Bốn hữu và ba giới

1. Bốn hữu.

2. Ba giới

II. Thực phẩm để tồn tại

1. Đoạn thực.

2. Xúc-tư-thức.

3. Dinh dưỡng và tồn tại

4. Yếu tố dinh dưỡng.

5. Thức ăn theo sinh loại

III. Sự chết

1. Tử tâm..

2. Thức diệt

3. Mạt-ma đoạn.

4. Ba tụ.

Chương Bốn: THẾ GIỚI NGOẠI KHÍ tr.365

Tiết 1. Ba luân.

1. Phong luân.

2. Thủy luân.

3. Kim luân.

Tiết 2. Chín núi

1. Vị trí

2. Thành phần cấu tạo.

3. Kích thước.

Tiết 3. Tám biên.

Tiết 4. Các châu lục.

1. Bốn đại châu.

2. Tám trung châu.

Tiết 5. Núi sông trong Thiệm bộ.

Tiết 6. Nại-lạc-ca.

1. Tám ngục nóng.

2. Các ngục tăng.

3. Ngục tốt

4. Tám ngục lạnh.

5. Tạp loại

Tiết 7. Mặt trời – mặt trăng.

1. Mô tả.

2. Vận hành.

Tiết. 8. Thiên khí và chư thiên.

1. Tứ đại thiên vương.

2. Tam thập tam thiên.

3. Không cư thiên.

4. Chư thiên hành dục.

5. Lạc sinh và dục sinh.

6. Khoảng cách thiên giới

7. Tương kiến.

8. Lượng thiên cung.

9. Thế giới hệ.

Tiết 9. Hữu tình thân lượng – thọ lượng.

1. Thân lượng.

2. Thọ lượng.

Tiết 10. Các đại lượng.

1. Sát-na.

2. Đơn vị trường độ.

3. Đơn vị thời gian.

Chương Năm: CÁC CHU KỲ TIẾN HÓA..

Tiết 1. Kỷ nguyên – kiếp.

I. Kiếp hoại

1. Hữu tình hoại

2. Ngoại khí hoại

II. Kiếp thành.

1. Ngoại khí chuyển thành.

2. Hữu tình chuyển thành.

III. Kiếp trụ.

IV. Kiếp – số đếm..

Tiết 2. Bồ-tát đạo.

1. Thời gian hành Bồ-tát đạo.

2. Phật Đẳng giác.

3. Độc Giác Phật

Tiết 3. Chuyển luân vương.

1. Thời đại xuất hiện.

2. Kim luân vương.

3. Phật và Luân vương.

4. Luân vương thống trị

5. Bảy báu và tướng hảo.

Tiết 4. Khởi nguyên vương vị

1. Nhân loại tối sơ.

2. Tiến hóa sinh thái

3. Tiến hóa xã hội

Tiết 5. Thế giới hủy diệt

I. Tiểu tam tại

1. Kiếp tận.

2. Đao binh.

3. Tật dịch.

4. Cơ cẩn.

5. Thời hạn.

II. Đại tam tai

1. Ba tai kiếp lớn.

2. Phê bình Thắng luận.

3. Đỉnh tam tai

4. Đệ tứ thiền.

5. Tuần tự tam tai

Phụ lục I Phạn văn. tr.471

Phụ lục II Tạng văn. tr.478

Phụ lục III Hán văn. tr.496

  a. Huyền Trang.

  b. Chân Đế.

Ngữ vựng Phạn – Tạng – Hán. tr.514

Sách dẫn. tr.533

 
Lượt xem: 4447 XEM THÊM CÙNG THỂ LOẠI


- A-TÌ-ĐẠT-MA PHÁP UẨN TÚC LUẬN
- A-tỳ-đạt-ma Câu-xá - III - Phân Biệt Nghiệp
- Thân Phận (thơ Hoài Khanh)
- MỘT SỐ TƯ LIỆU MỚI VỀ BỒ TÁT QUẢNG ĐỨC
- TUỆ SỸ VĂN TUYỂN - Tập III
- ÁNH ĐẠO VÀNG
- TOÀN TẬP TRẦN NHÂN TÔNG
- A-TỲ-ĐẠT-MA-CÂU-XÁ - I - Phân Biệt Giới/ Phân Biệt Căn

TIN SÁCH

Ghi danh để nhận thông báo sách mới qua email.

Ghi danh nhận tin khi có sách mới

LIÊN LẠC

ĐỊA CHỈ

Thư quán Hương Tích
308/12 Nguyễn Thượng Hiền
Quận Phú Nhuận, TP HCM

Điện thoại: 08 3550 0339
Email: huongtichbooks@gmail.com

Kết nối