A-tỳ-đạt-ma Câu-xá - III - Phân Biệt Nghiệp


Tuệ Sỹ dịch và chú


A-tỳ-đạt-ma Câu-xá - III - Phân Biệt Nghiệp

MỤC LỤC

 

TỔNG LUẬN NGHIỆP tr.7

Nghiệp luận ngoài Phật giáo.

Nghiệp luận Phật giáo.

Nghiệp luận A-tì-đạt-ma.

Phụ luận: Đại thừa Thành nghiệp luận.

A-TỲ-ĐẠT-MA CÂU-XÁ tr.303

Thiên thứ Tư. Phẩm 4. Phân biệt nghiệp. tr.303

Chương Một: Bản thể nghiệp. tr.305

tiết 1. Tổng thuyết

tiết 2. Biểu nghiệp.

tiết 3. Thể tính vô biểu.

tiết 4. Nghiệp và đại chủng.

tiết 5. Động lực kích khởi.

Chương Hai: vô biểu nghiệp. tr.374

tiết 1. Ba luật nghi 

tiết 2. Thọ giới và trì giới 

tiết 3. Tam quy - ngũ giới 

tiết 4. Đắc luật nghi – bất luật nghi

tiết 5. Xả giới

tiết 6. Giới và thú thành tựu luật nghi

Chương Ba: Giáo thuyết về nghiệp. tr.457

tiết 1. Nghiệp và quả. 

tiết 2. Những điển hình về nghiệp.

Chương Bốn: Mười nghiệp đạo. tr.499

tiết 1. Biểu - vô biểu. 

tiết 2. Động lực của nghiệp đạo.

tiết 3. Định mức nghiệp đạo.

tiết 4. Danh nghĩa nghiệp đạo.

tiết 5. Đoạn thiện căn.

Tiết 6. Quan hệ nghiệp đạo và tư.

Tiết 7. Hiện hành và Tiềm hành.

Tiết 8. Năm quả nghiệp đạo.

Tiết 9. Phân tích đặc tính.

Chương Năm: Luận thuyết về nghiệp. tr.571

Tiết 1. Quy tắc đạo đức. 

Tiết 2. Dẫn nghiệp - mãn nghiệp. 

Tiết 3. Ba chướng. 

Tiết 4. Phá tăng. 

Tiết 5. Vô gián. 

Tiết 6. Nghiệp Bồ-tát 

Tiết 7. Ba cơ sở phước nghiệp. 

Chương Phụ luận. tr.635

1. Hoạt động nghệ thuật 

2. Tiếp cận danh nghĩa. 

Phụ lục I: Phạn văn. tr.638

Phụ lục II: Tạng văn. tr.646

Phụ lục III: Hán văn. tr.68

A. Bản Huyền Trang. 

B. Bản Chân Đế.

Ngữ vựng STC.. tr.678

Sách dẫn. tr.707

 
Lượt xem: 4100 XEM THÊM CÙNG THỂ LOẠI


- A-TÌ-ĐẠT-MA PHÁP UẨN TÚC LUẬN
- A-tỳ-đạt-ma Câu-xá - II - Phân Biệt Thế Gian
- Thân Phận (thơ Hoài Khanh)
- MỘT SỐ TƯ LIỆU MỚI VỀ BỒ TÁT QUẢNG ĐỨC
- TUỆ SỸ VĂN TUYỂN - Tập III
- ÁNH ĐẠO VÀNG
- TOÀN TẬP TRẦN NHÂN TÔNG
- A-TỲ-ĐẠT-MA-CÂU-XÁ - I - Phân Biệt Giới/ Phân Biệt Căn

TIN SÁCH

Ghi danh để nhận thông báo sách mới qua email.

Ghi danh nhận tin khi có sách mới

LIÊN LẠC

ĐỊA CHỈ

Thư quán Hương Tích
308/12 Nguyễn Thượng Hiền
Quận Phú Nhuận, TP HCM

Điện thoại: 08 3550 0339
Email: huongtichbooks@gmail.com

Kết nối