CƯ TRẦN LẠC ĐẠO


Đang cập nhật


CƯ TRẦN LẠC ĐẠO

Phú CƯ TRẦN LẠC ĐẠO

tran nhan tong

HỘI THỨ NHẤT

Mình ngồi thành thị; nết dụng sơn lâm. Muôn nghiệp lặng an nhàn thể tính; nửa ngày rồi tự tại thân tâm.
Tham ái nguồn dừng, chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý; thị phi tiếng lặng, được dầu nghe yến thốt oanh ngâm.
Chơi nước biếc, ẩn non xanh, nhân gian có nhiều người đắc ý; biết đào hồng, hay liễu lục, thiên hạ năng mấy chủ tri âm!
Nguyệt bạc vừng xanh, soi mọi chỗ thiền hà lai láng; liễu mềm hoa tốt, ngất quần sinh tuệ nhật sâm lâm.
Lo hoán cốt, ước phi thăng, đan thần mới phục; nhắm trường sinh, về thượng giới, thuốc thỏ còn đam.
Sách dễ xem chơi, yêu tính sáng yêu hơn châu báu; kinh nhàn đọc dấu [1], trọng lòng rồi trọng nữa hoàng kim. 

HỘI THỨ HAI

Biết vậy! Miễn được lòng rồi; chẳng còn phép khác.
Gìn tính sáng, tính mới hầu an; nén niềm vọng, niềm dừng chẳng thác.
Dứt trừ nhân ngã, thì ra tướng thực kim cương; dừng hết tham sân, mới lảu lòng mầu viên giác.
Tịnh độ là lòng trong sạch, chớ còn ngờ hỏi đến Tây phương;
Di Đà là tính sáng soi, mựa[2] phải nhọc tìm về Cực lạc. 
Xét thân tâm, rèn tính thức, há rằng mong quả báo phô khoe; cầm giới hạnh, địch vô thường, nào có sá cầu danh bán chác.
Ăn rau ăn trái, nghiệp miệng chẳng hiềm thửa đắng cay; vận giấy vận sồi [3] , thân căn có ngại chi đen bạc.
Nhược chỉn[4] vui bề đạo đức, nửa gian lều quí nữa thiên cung; dầu hay mến thửa nhân nghì, ba phiến ngói yêu hơn lầu gác.


HỘI THỨ BA

Nếu mà cốc [5] , tội ắt đà không, phép học lại thông.
Gìn tính sáng mựa lạc tà đạo; thừa[6] mình học cho phải chính tông.
Chỉn Bụt là lòng, xá[7] ướm hỏi đòi cơ Mã tổ; vong tài đối sắc, ắt tìm cho phải thói Bàng công.
Áng tư tài tính sáng chẳng tham, há vì ở Cánh-diều Yên-tử; rần thanh sắc niềm dừng chẳng chuyển, lọ chi ngồi am Sạn non Đông.
Trần tục mà nên, phúc ấy càng yêu hết tấc; sơn lâm chẳng cốc, họa kia thực cả đồ[8] công.
Nguyền mong thân cận minh sư, quả bồ đề một đêm mà chín; phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đơm bông.

HỘI THỨ TƯ

Tin xem! Miễn cốc một lòng; thì rồi mọi hoặc.
Chuyển tam độc mới chứng tam thân; đoạn lục căn nên trừ lục tặc.
Tìm đường hoán cốt, chỉn sá năng phục dược luyện đơn; hỏi phép chân không, hề chi lánh ngại thanh chấp sắc.
Biết chân như, tin bát nhã, chớ còn tìm Phật, Tổ Tây Đông; chứng thực tướng, ngõ vô vi, nào nhọc hỏi kinh thiền Nam Bắc[9] .
Xem tam tạng giáo, ắt học đòi thiền uyển thanh quy; đốt ngũ phận hương, chẳng tốn đến chiên đàn chiêm bặc.
Tích nhân nghì, tu đạo đức, ai hay này chẳng Thích-ca; cầm giới hạnh, đoạn xan tham, chỉn thực ấy là Di-lặc.

HỘI THỨ NĂM

Vậy mới hay: Bụt ở cong[10] nhà; chẳng phải tìm xa. 
Nhân khuấy bổn[11] nên ta tìm Bụt; đến cốc hay chỉn Bụt là ta.
Thiền ngỏ năm câu, nằm nhãn cong quê Hà hữu; kinh xem ba biến[12] , ngồi ngơi mái quốc Tân-la.
Cong đạo nghĩa, khoáng cơ quan, đà lọt lẫn trường kinh cửa tổ; lánh thị phi, ghê thanh sắc, ngại chơi bời dặm liễu đường hoa.
Đức Bụt từ bi, mong nhiều kiếp nguyền cho thân cận; ơn Nghiêu khoáng cả, lọt toàn thân phô việc đã tha. 
Áo miễn[13] chăn đầm ấm qua mùa, hoặc chằm hoặc xể[14] ; cơm cùng cháo đói no đòi bữa, dầu bạc dầu thoa[15] .
Ngăn bát thức, nén bát phong, càng đè càng bội; lãy tam huyền, nông tam yếu, một cất một ma[16] .
Cầm vốn thiếu huyền[17] , xá đàn dấu xoang[18] vô sinh khúc; địch chẳng có lỗ, cũng bấm chơi xướng thái bình ca. 
Lẫy cội tìm cành, còn khá tiếc Câu-chi trưởng lão; khuấy đầu chấp bóng, ắt kham cười Diễn-nhã-đạt-đa.
Lọt quyền kim cương, há mặt hầu thông nên nóng; nuốt bồng lật cức, nào tay phải xước tượng da.


HỘI THỨ SÁU

Thật thế! Hãy xá vô tâm, tự nhiên hợp đạo. Dừng tam nghiệp mới lặng thân tâm; đạt một lòng thì thông tổ giáo.
Nhận văn giải nghĩa, rạc rài nên thiền khách bơ vơ; chứng lý tri cơ, cứng cát phải nạp tăng khôn khéo.
Han[19] hữu lậu han vô lậu, bảo cho hay: the lọt duộc thưng[20] ; hỏi đại thừa hỏi tiểu thừa, thưa thẳng tắt: lòi tiền, tơ gáo[21] .
Nhận biết làu làu lòng vốn, chẳng ngại bề thời tiết nhân duyên; dồi cho vặc vặc tính gương, nào có nhuốm căn trần huyên náo.
Vàng chửa hết quặng, xá tua[22] chín phen đúc chín phen rèn; lộc chẳng còn tham, miễn được một thì chay một thì cháo.
Sạch giới lòng, dồi giới tướng, nội ngoại nên Bồ tát trang nghiêm; ngay thờ chúa, thảo thờ cha, đi đỗ mới trượng phu trung hiếu.
Tham thiền kén bạn, nát thân mình mới khá hồi ân; học đạo thờ thầy, lọt xương óc chưa thông của báo.


HỘI THỨ BẢY

Vậy mới hay: Phép Bụt trọng thay; rèn mới cốc hay.
Vô minh hết bồ đề thêm sáng; phiền não rồi đạo đức càng say.
Xem phỏng lòng kinh, lời Bụt thốt dễ cho thấy dấu; học đòi cơ tổ, xá[23] thiền không khôn chút biết nay[24]
Cùng căn bản, rửa trần duyên, mựa để mấy hào ly đương mặt; ngã thắng chàng, viên tri kiến, chớ cho còn họa giưa cong tay.
Buông lửa giác ngộ, đốt hoại thảy rừng tà ngày trước; cầm kiếm trí tuệ, quét cho không tính thức thuở nay. 
Vâng ơn thánh, xót mẹ cha, thờ thầy học đạo; mến đức Cồ, kiêng bùi ngọt, cầm giới ăn chay.
Cảm đức từ bi, để nhiều kiếp nguyền cho thân cận; đội ơn cứu độ, nát muôn thân thà chịu đắng cay.
Nghĩa hãy nhớ, đạo chẳng quên, hương hoa cúng xem còn nên thảo; miệng rằng tin, lòng lại lỗi, vàng ngọc thờ cũng chửa hết ngay.


HỘI THỨ TÁM

Chưng ấy: Chỉn sá tua rèn; chớ nên tuyệt học.
Lay ý thức chớ chấp chằng chằng; nén niềm vọng mựa còn xóc xóc.
Công danh mảng đắm, ấy toàn là những đứa ngây thơ; phúc tuệ gồm no, chỉn mới khá nên người thực cốc.
Dựng cầu đò, giồi chiền tháp, ngoại trang nghiêm sự tướng hãy tu; săn hỷ xả, nhuyễn từ bi, nội tự tại kinh Lòng hằng đọc.
Rèn lòng làm Bụt, chỉn xá tua một sức giồi mài; đãi cát kén vàng, còn lại phải nhiều phen lựa lọc.
Xem kinh đọc lục, làm cho bằng thửa thấy thửa hay; trọng Bụt tu thân, dùng mựa lỗi một tơ một tóc.
Cùng nơi ngôn cú, chỉn chăng hề một phút ngại lo; rất thửa cơ quan, mựa còn để tấm hơi lọt lọc.

HỘI THỨ CHÍN

Vậy cho hay: Cơ quan tổ giáo, tuy khác nhiều đàng, chẳng cách mấy gang.
Chỉn xá nói từ sau Mã Tổ; ắt đã quên thuở trước Tiêu Hoàng.
Công đức toàn vô, tính chấp si càng thêm lỗi; khuếch nhiên bất thức, tai ngu mảng[25] ắt còn vang. 
Sinh Thiên Trúc, chết Thiếu Lâm, chôn dối chân non Hùng Nhĩ; thân bồ đề, lòng minh kính, bày giơ mặt vách hành lang.
Vương lão chém mèo, rạt thảy[26] lòng ngừa thủ tọa; thầy hồ khua chó, trỏ xem trí nhẹ con giàng[27] .
Chợ Lư Lăng gạo mắc quá ư, chẳng cho mà cả[28] ; sở Thạch Đầu đá trơn hết tấc, khôn đến thưa đang.
Phá táo cất cờ, đạp xuống dấu thiêng thần miếu; Câu Chi dời ngón, dùng đòi nếp cũ ông ang[29] .
Lưỡi[30] gươm Lâm Tế, nạng Bí Ma, trước nạp tăng no dầu tự tại; sư tử ông Đoan, trâu thầy Hựu, răn đàn việt hượm xá nghênh ngang.
Giơ phiến tử, cất trúc bề, nghiệm kẻ học cơ quan nhẹ nhẵn; xô hòn cầu, cầm mộc thược, bạn thiền hòa chước móc khoe khoang.
Thuyền tử rà chèo, dòng xanh chửa cho tịnh tẩy; Đạo Ngô múa hốt, càn ma dường thấy quái quàng.
Rồng Yểm Lão nuốt càn khôn, ta xem chỉn lệ[31] ; rắn Ông Tồn ngang thế giới, người thấy ắt dang[32] .
Cây bách là lòng, thác ra trước phải phương Thái bạch; bính đinh thuộc hỏa, lại trở sau lỗi hướng thiên cang. 
Trà Triệu lão, bánh Thiều dương, bầy thiền tử hãy còn đói khát; ruộng Tào khê, vườn Thiếu thất, chúng nạp tăng những để lưu hoang.
Gieo bó củi, nẩy bông đèn, nhân mang mới nết; lộc đào hoa, nghe tiếng trúc, mặc vẻ mà sang.

HỘI THỨ MƯỜI

Tượng[33] chúng ấy: Cốc một chân không; dùng đòi[34] căn khí.
Nhân lòng ta vướng chấp khôn thông; há cơ tổ nay còn thửa bí.
Chúng Tiểu thừa cốc hay chữa đến, Bụt xá ngăn Bảo sở hóa thành; đấng Thượng Sĩ chứng thực mà nên, ai ghẻ[35] có sơn lâm thành thị.
Núi hoang rừng quạnh, ấy là nơi dật sĩ tiêu dao; chiền[36] vắng am thanh, chỉn thực cảnh đạo nhân du hý.
Ngựa cao tán cả, Diêm Vương nào kể đứa nghênh ngang; gác ngọc lầu vàng, ngục tốt thiếu chi người yêu quý.
Chuộng công danh, lồng nhân ngã, thực ấy phàm ngu; say đạo đức, dời thân tâm, định nên thánh trí. 
Mày ngang mũi dọc, tướng tuy lạ xem ắt bẳng nhau; mặt thánh lòng phàm, thực cách nhẫn [37] vàn vàn thiên lý.


KỆ KẾT THÚC 
Cư trần lạc đạo thả tùy duyên.
Cơ tắc xan hề, khốn tắc miên.
Gia trung hữu bảo hưu tầm mích;
Đối cảnh vô tâm mạc vấn Thiền.

* (xem bản dịch Anh, mục Ngoại văn).


[1] Dấu: yêu dấu.

[2] Mựa: chớ.

[3] Giấy, sồi: các loại vải xấu.

[4] Chỉn: chỉ, chính.

[5] Cốc: biết.

[6] Thừa: biết

[7] Xá: hãy, nên.

[8] Đồ: uổng, phí.

[9] Nguyên chú: - Hỏi: ‘Chân như là cái gì?’ Đáp: ‘Trong lắng sáng tròn rực thái hư.’ Lại hỏi: ‘Bát nhã là gì?’ Đáp: ‘Nguồn gốc trí tuệ tự mình’. Lại hỏi: ‘Chân Phật là gì?’ Đáp: ‘đương cơ đối đáp là ai?’ Lại hỏi: ‘chân kinh là gì?’ Đáp: ‘đương cơ nêu lên quá rõ ràng’. Lại hỏi: ‘thế nào là truyền giao?’ Đáp: ‘thầy trò 4 mắt nhìn nhau’. Lại hỏi: ‘hiểu ý là thế nào?’ Đáp: ‘trở về nguồn gốc không bàn nghĩ, nếu có bàn nghĩ thì sa ngã thôi’.

[10] Cong: trong.

[11] Khuấy bổn: quên gốc.

[12] Biến: lần.

[13] Miễn: lẫn, với.

[14] Chằm: khâu, vá. Xể: để lòa xòa.

[15] Bạc: trắng. Thoa: hẩm.

[16] Cất: nêu lên. Ma: mà

[17] Cầm: đàn Cầm. huyền: dây.

[18] Xoang: tấu nhạc.

[19] Han: hỏi.

[20] The: vải thưa. Duộc: cái muỗng. Thưng: ngăn che.

[21] Lòi: dây cột. Tơ: dây kéo.

[22] Tua: nên.

[23] Xá: đường xá.

[24] Nay: nơi.

[25] Mảng: nghe.

[26] Rạt thảy: dẹp hết (sát rạt).

[27] Con giàng: cái giường.

[28] Mà cả: mặc cả, trả giá.

[29] Ang: cha.

[30] Bản năm 1754 không có chữ Lưỡi; đây lấy bản 1932 điền vào.

[31] Lệ: sợ.

[32] Dang: tránh ra.

[33] Tượng: phàm, hễ.

[34] Đòi: theo.

[35] Ghẻ: chia rẽ.

[36] Chiền: chùa.

[37] Nhẫn: đến, tới.
Lượt xem: 25270 XEM THÊM CÙNG THỂ LOẠI


- TU LÀ ĐỂ BIẾT CHÍNH MÌNH THEO TRUYỀN THỐNG THIỀN TÔNG VIỆT NAM
- Thiền Tập Giữa Trận Đồ Tâm Thức
- THIỀN TRÚC LÂM YÊN TỬ - CHƯ TỔ KHAI SÁNG
- THIỀN TRONG HÀNH ĐỘNG: NHẪN NHỤC, THIỀN ĐỊNH, TRÍ HUỆ
- THIỀN TRONG HÀNH ĐỘNG - Đời Sống và Tấm Gương Đức Phật
- THIỀN TRÚC LÂM: PHƯƠNG PHÁP THIỀN HỌC
- THIỀN TRÚC LÂM: TƯ TƯỞNG TRIẾT LÝ
- THIỀN TRONG HÀNH ĐỘNG - Phân Bón Kinh Nghiệm và Cánh Đồng Giác Ngộ
- PHẬT DẠY CHĂN TRÂU
- THIỀN TRÚC LÂM VÀ TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO
- D. T. SUZUKI: NHÂN CÁCH VÀ SỰ NGHIỆP

TIN SÁCH

Ghi danh để nhận thông báo sách mới qua email.

Ghi danh nhận tin khi có sách mới

LIÊN LẠC

ĐỊA CHỈ

Thư quán Hương Tích
308/12 Nguyễn Thượng Hiền
Quận Phú Nhuận, TP HCM

Điện thoại: 08 3550 0339
Email: huongtichbooks@gmail.com

Kết nối